Phòng Dân tộc (12/10/2016)

 1. Ông Y Si Thôn

     Trưởng Phòng Dân tộc

2. Ông Huỳnh Triển 

     Phó trưởng Phòng

3. Bà H B'Lốc

     Phó trưởng Phòng

* Vị trí, chức năng:

- Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên phạm vi toàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh ĐăkLăk và của cấp trên. 

*  Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Chủ trì xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột :

a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về công tác dân tộc.

b. Dự thảo kế hoạch 5 năm, hàng năm và biện pháp tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án về công tác dân tộc thuộc phạm vi, cải cách hành chính nhà nước của phòng Dân tộc và các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định , hương ước của buôn làng .

3. Thường trực giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển Kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề giảm hộ nghèo, định canh, định cư, di giãn dân đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

4. Tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của Thành phố theo hướng dẫn của UBND tỉnh Và Ban Dân tộc tỉnh; lựa chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển Kinh tế - xã hội, giảm hộ nghèo, giữ gìn an ninh chính trị,trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách  của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn thành phố và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Ban Dân tộc tỉnh.

8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Ban Dân tộc tỉnh giao có liên quan đến công tác dân tộc theo quy định của pháp luật. 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn