Phòng Nội Vụ (12/10/2016)

1. Ông  Trần Đình Sỹ

     Trưởng Phòng

2. Ông Đỗ Xuân Hiếu

     Phó trưởng phòng

 3. Ông Hồ Trung Kiên

    Phó trưởng phòng

 

*  VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thanh phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền cơ sở; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

* NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;

2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao ;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về công tác tổ chức, bộ máy:

a. Tham mưu và trình Uỷ ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thành phố theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

b. Trình UBND thành phố quyết định hoặc để Uỷ ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

c. Xây dựng đề án thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy đinh của pháp luật.

d. Trình Chủ tịch UBND thành phố, quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức, phối hợp với liên ngành của thành phố theo quy định của pháp luật .

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a. Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm .

b. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

c. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

b. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân phường ,xã; giúp Uỷ ban nhân dân thành phố trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

c. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố.

d. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sát nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của Thôn, Buôn, Tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó Thôn, Buôn , Tổ dân phố .

7. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường, xã trên địa bàn thành phố.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức, phường,xã và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường theo phân cấp.

9. Về cải cách hành chính:

a. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Uỷ ban nhân dân, phường,xã thực hiện cải cách hành chính ở địa phương.

b. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố về chủ trương, biên pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

c. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác Văn thư, Lưu trữ:

a. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác Văn thư, Lưu trữ.

b. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Lưu trữ thành phố.

12. Về công tác tôn giáo:

a. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luât của nhà nước về Tôn giáo và công tác Tôn giáo trên địa bàn.

b. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a. Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố .

b. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền.

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn.

16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn.

17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

19. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân phường, xã về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn