2.Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Công Tác Bầu Cử (25/05/2016)

1. Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 25/6/2015 (Tải văn bản)

2. Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản)

3. Chỉ thị số: 01/CT-TTg, ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021(Tải văn bản)

4. Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 của Ủy ban TV Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 202 (Tải văn bản)

5. Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải văn bản).

6. Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13, ngày 16/01/2016 của UBTVQH về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/01/2016 (Tải văn bản).

7. Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13, ngày 18/01/2016 của UBTVQH về quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung  (Tải văn bản).

8. Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021  (Tải văn bản).

9. Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản).

10. Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021(Tải văn bản)

11. Hướng dẫn Số 20 -HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của UBKT Trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp (Tải văn bản)

12. Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW, ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản).

13. Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/2/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải văn bản).

14. Thông tư Số: 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải văn bản)

15. Kế hoạch Số: 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản)

16. Chỉ thị số: 02/CT-UBND, ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021  (Tải văn bản).

17. Kế hoạch số: 01/KH-UBBC, ngày 18/02/2016 của Ủy ban bầu của tỉnh về việc triển khai Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản).

18. Quyết định số: 411/QĐ-UBND, ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản).

19. Công văn số: 639/UBND-TH, ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021  (Tải văn bản).

20. Thông báo số: 04/TB-UBBC, ngày 19/02/2016 của ủy ban bầu cử tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải văn bản).

21. Quyết định số: 05/QĐ-UBBC, ngày 18/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh (Tải văn bản)

22. Bảng phân công số: 02/PC-UBBC, ngày 18/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc Bảng phân công trách nhiệm và phụ trách địa bàn cho thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh (Tải văn bản)

23. Quyết định số: 07/QĐ-UBBC, ngày 07/3/2016 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải văn bản)

 

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn