Phòng Văn hoá và Thông tin (12/10/2016)

1. Ông Võ Tiến Dũng

     Trưởng Phòng 

     * Vị trí - chức năng:

Phòng Văn hóa và Thông tinlà cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.

Phòng Văn hóa và Thông tincó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Khoa học - Công nghệ.

* Nhiệm vụ - quyền hạn:

a. Nhiệm vụ - quyền hạn chung:

- Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn theo quy định của UBND thành phố, Sở Văn hóa - Thông tin.

- Kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn theo quy định.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

b. Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác:

* Về lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, phát thanh, báo chí, xuất bản:

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện đúng pháp luật về công tác văn hóa - thông tin - thể thao, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và thể thao trên địa bàn.

- Tham mưu và chủ trì các hoạt động văn hóa của địa phương, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các xã, phường làm tốt công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy bản sắc dân tộc, khai thác các công trình văn hoá, di tích lịch sử, hàng năm xây dựng, khôi phục và trùng tu các công trình văn hóa trên địa bàn.

- Giúp UBND thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, quy hoạch, phân bổ tần số đối với đài truyền thanh truyền hình thành phố.

- Phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ở địa phương, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Văn hóa - Thông tin và Sở Thể dục - Thể thao.

- Phối kết hợp với các cơ quan chức năng, các xã, phường xây dựng phong trào văn hóa - thông tin - thể thao lành mạnh; đề xuất kịp thời biện pháp, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của phong trào; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ, lế hội.

* Về lĩnh vực Bưu chính, viễn thông:

Trình UBND thành phố và Sở Bưu chính - Viễn thông các đề án, giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động về bưu chính, viễn thông, internet và công nghệ thông tin trên địa bàn; chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ an toàn mạng, an ninh thông tin và công nghệ thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật và các dự án đầu tư về công nghệ thông tin do UBND thành phố giao.

- Phối hợp với các cơ qaun liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định về áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

* Về lĩnh vực gia đình:

- Trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch hàng năm, chương trình mục tiêu, chương trình hành động thực hiện chính sách chế độ và pháp luật về quản lý gia đình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu, chương trình hành động về công tác gia đình với thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

- Tổ chức các thông tin, tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật về lĩnh vực gia đình.

* Về lĩnh vực du lịch:

- Khảo sát, nghiên cứu thị trường trong ngoài phạm vi thành phố, phục vụ cho phát triển lĩnh vực du lịch ở địa phương.

- Trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch dài hạn và hàng năm về hoạt động du lịch; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên đại bàn thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về hoạt động du lịch.

 
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn