Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 (03/01/2018)

Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Trương Công Thái vừa ký ban hành  Kế hoạch số 184/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Theo đó, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố Buôn Ma thuột giai đoạn 2016 – 2020; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan Nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột. Thực hiện các mục tiêu cụ thể:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại”.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính của Thành phố; Tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Với yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của từng cấp, từng ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai cải cách hành chính; Các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công.

Với các chỉ tiêu cụ thể:

- 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên được triển khai, thực hiện.

- 100% các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính kịp thời; chấp hành chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- 100% đơn vị hành chính cấp xã, 30% trở lên số cơ quan chuyên môn của Thành phố được kiểm tra về cải cách hành chính; 100% vấn đề phát hiện sau kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tính khả thi cao.

- Xây dựng Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch thi hành pháp luật năm 2018 và đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra

- Xây dựng và hoàn thành 100% chỉ tiêu của kế hoạch về rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

- 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định và công khai đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

- 100% các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố có giải quyết thủ tục hành chính và UBND phường, xã công khai nơi đón tiếp tổ chức, công dân, đường dây nóng, hộp thư điện tử của Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND phường, xã để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của công dân.

- Bổ sung các loại thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận một cửa của Thành phố theo quy định.

- 100% phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân được xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

- Thực hiện đạt 100% chỉ tiêu tinh giản biên chế trong năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

- 100% các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã ban hành quy chế làm việc và chấp hành tốt quy chế đã ban hành.

- Đảm bảo hoạt động của cơ quan chuyên môn và các đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

- 100% trở lên cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ theo kế hoạch của Thành phố.

- Thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. 100% số lãnh đạo cấp phòng và tương đương được bổ nhiệm dúng quy định.

- Thực hiện đúng quy định bố trí, sử dụng công chức cấp xã. 100% cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tăng cường các biện pháp để quản lý, đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội để chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; 100% số văn bản được trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử.

- 100% hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống một cửa, một cửa điện tử của Thành phố và phường, xã. Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, cao hơn năm 2017.

- Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý, điều hành.

- Có sáng kiến kinh nghiệm về cải cách hành chính Nhà nước trong năm 2018; Rà soát các cơ quan hành chính và UBND các phường, xã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008.

Như vậy, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch theo phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Hương Giang

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn