Ban Tổ chức (29/05/2016)

1. ông Trần Vũ Cường - UV BTV Thành ủy -  Trưởng Ban

2. ông Huỳnh Văn Bộ - TUV      - Phó Trưởng Ban

3. ông Trần Văn Tý                    - Phó trưởng Ban

I. Chức năng:

- Ban Tổ chức Thành uỷ là cơ quan tham mưu cho Thành uỷ Buôn Ma Thuột; trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên của Đảng bộ Thành phố.

- Chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ chức cơ sở Đảng , đoàn thể chính trị, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

II. Nhiệm vụ:

* Nghiên cứu, đề xuất:

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu để cụ thể hoá chủ trương chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, cơ sở, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn về các lĩnh vực nêu trên của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Chủ trì xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

* Thẩm định:

- Thẩm định đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ mà Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ phân cấp cho cấp uỷ các cơ sở trực thuộc, các ngành, phòng ban, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trực thuộc Thành uỷ trước khi trình, Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

* Hướng dẫn - Kiểm tra:

- Hướng dẫn và kiểm tra các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố hướng dẫn các phòng, ban, ngành của Thành phố thể chế hoá các Nghị quyết, quyết định, quy định... của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ.

* Thực hiện một số công việc do Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ uỷ quyền.

- Tham mưu cho cấp uỷ về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ thuộc diện BTV Thành uỷ quản lý.

- Giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý.

- Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở Thành phố.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố.

- Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thành uỷ.

- Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Quản lý dữ liệu Đảng viên và hướng dẫn cấp uỷ cơ sở trực thuộc quản lý hồ sơ đảng viên, tặng huy hiệu Đảng, cấp phát thẻ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, kết nạp Đảng, chuyển đảng viên chính thức, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên theo quy định của Trung ương.

- Làm công tác thống kê cơ bản của Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương.

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn