Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và các nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy (19/04/2018)

 

Câu 1: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí hãy cho biết những nội dung đột phá do Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột triển khai nhằm tạo chuyển biến rõ nét học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí, tại sao thành phố phải đưa ra những nội dung đột phá này?

 

Câu 2: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong lộ trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành những chỉ tiêu để lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đồng chí cho biết những chỉ tiêu đó là gì?

Câu 3: Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ xuyên suốt và quan trọng đối với Đảng bộ Thành phố. Đồng chí hãy cho biết, Thành phố đã đề ra những chỉ tiêu nào? Ngoài những nhiệm vụ và giải pháp đã và đang triển khai, Theo đồng chí thành phố phải làm gì để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên?

Câu 4: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 – BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, Ban Thường vụ thành ủy đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ cần thực hiện ngay và thường xuyên, đó là những nhiệm vụ gì, nội dung cụ thể?. Theo đồng chí, Thành phố cần phải bổ sung thêm nội dung, nhiệm vụ gì để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả cao nhất?

Câu 5: Đồng chí hãy viết về một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình với những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây

Xem nội dung Kế hoạch cuộc thi tại đây

Xem các văn bản liên quan tại đây:

Kế hoạch số 31-KH/TU

Chương trình số 03-CT/TU

Nghị quyết số 12-NQ/TU

Kế hoạch số 45-KH/TU

Kết luận số 60-KL/TW

Kế hoạch 78-KH/TU

Nghị quyết số 02-NQ/TU

Kế hoạch 73-KH/TU

 

 

 

*****

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn