Giải pháp phát triển Đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước (16/10/2018)

Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa sống còn của tổ chức công đoàn. Đặc biệt, hiện nay, đối với địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước khá phát triển thì nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trở nên quan trọng và cấp thiết. 

Thực hiện Chương trình số 1643/CTr-TLĐ, ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn về phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; Chương trình số 20/CTr-LĐLĐ, ngày 09/01/2014 của LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018. Căn cứ thực tiễn về tổ chức, hoạt động công đoàn trên địa bàn, thời gian qua Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phân công trách nhiệm cụ thể cho các uỷ viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách công tác này.

Đầu nhiệm kỳ (2013), Thành phố có 167 CĐCS với 8.598 công nhân viên chức, lao động, trong đó có 7.973 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ Thành phố đã thành lập được 56 CĐCS thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, với 3.143 đoàn viên. Đến nay, Thành phố có 196 CĐCS, với 9.738 CNVCLĐ, 9.382 đoàn viên, tăng 29 CĐCS với 1.409 đoàn viên.

Hoạt động công đoàn các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh được chỉ đạo triển khai khá toàn diện. Năm 2017, tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh 88,5%, khá 7,1%, không có đơn vị yếu. 

Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng được việc tập hợp công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động của CĐCS, từng bước thích ứng với chuyển đổi của các loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn cơ sở sau đại hội đã được tập huấn nghiệp vụ; nhiệt tình, trách nhiệm, được đoàn viên tín nhiệm. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ công đoàn đã trưởng thành, phát huy năng lực, bản lĩnh đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác vận động thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; thu kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chưa không đạt yêu cầu; chất lượng hoạt động của CĐCS một số nơi, một số loại hình còn hạn chế, chưa đúng thực chất; một số CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động có mặt còn hạn chế. 

Nguyên nhân của hạn chế trên do nhận thức của một số uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố về công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng hoạt động chưa đầy đủ; thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Địa bàn thành phố phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lượng lao động ít, sản xuất kinh doanh không ổn định, rất khó khăn cho việc tiếp cận để vận động người lao động tham gia hoạt động công đoàn, thành lập tổ chức công đoàn. Một số chủ doanh nghiệp chưa hiểu đầy đủ về vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn nên không ủng hộ thành lập tổ chức công đoàn. Cán bộ CĐCS ở các doanh nghiệp là người lao động làm thuê, việc làm, tiền lương và các quyền lợi khác đều do chủ doanh nghiệp quyết định nên bản lĩnh đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động còn hạn chế. Mặt khác, hoạt động của Công đoàn cơ sở chưa thực sự hấp dẫn với đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động, do vậy chưa thu hút người lao động gia nhập Công đoàn.

Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty VIVO Tây Nguyên

Từ thực trạng trên, để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn khu vực ngoài Nhà nước, bài học kinh nghiệm đặt ra là: Phải tạo được sức mạnh tổng hợp, đồng bộ để phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn. Phải bố trí cán bộ công đoàn có kinh nghiệm trong thuyết phục, tuyên truyền, đàm phán, hiểu biết sâu sắc về người lao động và nghiệp vụ công đoàn thực hiện vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Phải tích cực tuyên truyền để chủ doanh nghiệp hiểu được vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân lớn mạnh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp đồng thời phải làm cho người lao động hiểu rõ những lợi ích thiết thực được mang lại khi gia nhập vào tổ chức công đoàn.

Đối với thành phố Buôn Ma Thuột, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra chỉ tiêu Vận động, thành lập mới 100% doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên vào tổ chức Công đoàn; kết nạp mới ít nhất 2.500 đoàn viên. Để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện đó là:

Thứ nhất, cần tập trung khảo sát doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đa dạng hoá phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS, đặc biệt là CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác theo dõi, đánh giá CĐCS phải đảm bảo dân chủ, khách quan và thực chất. Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy CĐCS, kịp thời kiện toàn cán bộ ở những nơi có thay đổi, biến động; tạo điều kiện cho đoàn viên sinh hoạt phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, công tác. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, kịp thời kiến nghị, đề xuất, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thứ ba, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, sự hỗ trợ của chính quyền và chuyên môn, sự tham gia tích cực của người lao động, người sử dụng lao động vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, chuyên môn cùng cấp, đặc biệt là phối hợp với UBND thành phố, các ngành chức năng triển khai thực hiện Luật Công đoàn về thành lập CĐCS, về công tác tài chính công đoàn.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tăng cường thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Có giải pháp cụ thể hỗ trợ tài chính cho công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn và công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.

Kiến nghị công đoàn cấp trên nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách nhằm động viên cán bộ làm công tác công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nhất là cơ chế bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công đoàn khi đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các giải pháp tích cực, Liên đoàn Lao động thành phố Buôn Ma Thuột quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty Bảo hiểm Bảo Long khu vực Tây Nguyên

Nguyễn Thanh Liêm

                                           Liên đoàn Lao động Thành phố Buôn Ma Thuột

 


 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn