Kế hoạch thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. (19/07/2018)

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện đồng bộ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng và nhiệm vụ giữa các đơn vị; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Đồng thời thu gọn đầu mối, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, sử dụng hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước; giữ được vai trò then chốt trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu với chất lượng ngày càng được nâng cao, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch…

Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU về thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố theo hướng tinh gọn, giảm số lượng đầu mối các đơn vị nhằm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả gắn liền với tinh giản biên chế, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Thành ủy xác định những nội dung chính cần triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ nay đến năm 2021

- Thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố so với năm 2015 giảm 07/111 đơn vị, gồm:

+ Sáp nhập và giải thể 04 đơn vị sự nghiệp khác: Trung tâm Văn hóa sáp nhập, hợp nhất với Trung tâm Thể dục – Thể thao thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trạm khuyến nông sáp nhập với Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi – Thú y thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; Giải thể Ban Quản lý khu tiểu thủ công nghiệp Thành phố.

+ Sáp nhập 03 đơn vị sự nghiệp giáo dục: Trường THCS Ea Tu và Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi; Trường Tiểu học Ngô Gia Tự và trường Tiểu học Nguyễn Huệ; Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi và trường Tiểu học La Văn Cầu.

- Phấn đấu xóa bỏ 20% điểm trường mầm non, tiểu học.

- Phấn đấu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Thành phố.

- Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến 2025

Rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố.

- Tiếp tục phấn đấu thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, giảm 07/103 đơn vị so với năm 2021, gồm:

+ Sáp nhập và giải thể 04 đơn vị sự nghiệp khác: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị sáp nhập, hợp nhất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành lập Trung tâm bồi dưỡng Chính trị - nghề nghiệp – thường xuyên; Đài truyền thanh – truyền hình sáp nhập, hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giải thể Đội Quản lý Trật tự cảnh quan đô thị, Ban Quản lý Chợ thành phố.

+ Sáp nhập 03 đơn vị sự nghiệp giáo dục: Trường THCS Lê Lợi và trường Tiểu học Lê Lai; Trường Tiểu học Phan Bội Châu và trường Tiểu học Phan Đình Phùng; Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương và trường Tiểu học Thái Phiên.

- Tiếp tục phấn đấu xóa bỏ 20% điểm trường mầm non, tiểu học.

- Tiếp tục phấn đấu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Thành phố.

- Tiếp tục phấn đấu có 20% đơn vị tự chủ tài chính; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2018-2021.

- Rà soát, khuyến khích, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao.

3. Giai đoạn 3: Từ năm 2026 đến 2030

- Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, chỉ còn lại các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trực thuộc UBND Thành phố.

- Tiếp tục phấn đấu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Thành phố.

- Tiếp tục phấn đấu giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025

- Tiếp tục rà soát, khuyến khích, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao.

Cụ thể:

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND Thành phố trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Kinh tế Thành phố.

Đối với lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Thực hiện tiếp nhận chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về trực thuộc UBND Thành phố quản lý.

Đối với lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp:

Đề nghị UBND tỉnh giải thể Ban Quản lý khu tiểu thủ công nghiệp Thành phố và giao chức năng, nhiệm vụ về cho Phòng Kinh tế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố quản lý.

Đối với lĩnh vực Thông tin - truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đài truyền thanh - truyền hình sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng đến là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí sang tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Đối với lĩnh vực Trật tự đô thị

Đề nghị UBND tỉnh giải thể Đội Quản lý Trật tự cảnh quan đô thị Thành phố và giao nhiệm vụ hoạt động quản lý cho Tổ trật tự đô thị các phường, xã.

Đối với lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

Thực hiện rà soát, sắp xếp lại điểm trường (Mầm non, tiểu học), điều chỉnh số học sinh/lớp và quy mô lớp học một cách hợp lý, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (Tiểu học, trung học cơ sở).

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và đề nghị cấp có thẩm quyền sáp nhập, hợp nhất với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành lập Trung tâm bồi dưỡng Chính trị - Nghề nghiệp - Thường xuyên Thành phố. 

Đối với lĩnh vực Y tế

Giao nhiệm vụ y tế học đường cho các trạm y tế xã, phường thực hiện để đảm bảo tính chuyên sâu, đảm bảo trang thiết bị y tế cần thiết; thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường học và trạm y tế; cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ y tế học đường.

Đổi mới phương thức tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và cán bộ quản lý; thực hiện phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức. Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện nghiêm túc về số lượng lãnh đạo cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất; đề xuất thực hiện điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó và thực hiện chế độ đảm bảo theo quy định.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ về chi đầu tư, chi thường xuyên; tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động; khuyến khích đẩy mạnh việc xã hội hóa, việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập.

Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo chặt chẽ phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã được phê duyệt.

- Tổ chức rà soát lại tiêu chuẩn viên chức trong biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập, những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn phải chuẩn hóa đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện theo chức danh. Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn nhưng không chuẩn hóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện thì giải quyết chế độ theo quy định; Rà soát, sắp xếp cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường, thư viện thiết bị trường học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS và hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trong quá trình sắp xếp kiện toàn thực hiện đồng thời việc rà soát, giải quyết chế độ tinh giản biên chế, thôi việc, nghỉ hưu đối với đội ngũ viên chức và người lao động, tuyển mới những người có chuyên môn kỹ thuật cao. Bố trí sử dụng người theo vị trí việc làm, phù hợp với khung năng lực.

Với yêu cầu của kế hoạch là đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy vai trò giám sát của người dân trong quá trình triển khai thực hiện; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế…

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn