Kế hoạch thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh Ủy Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Hội nghị TW 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (18/07/2018)

Nhằm quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện đồng bộ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng và nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên, nâng cao mức sống đối với cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã và ở thôn, buôn, tổ dân phố đảm bảo vận hành thông suốt, kịp thời, sát với đời sống nhân dân.

Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU về thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh Ủy Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Hội nghị TW 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

           Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2021 gồm:

          - Tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại một số tổ chức, chức danh trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk; Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức, giảm số lượng cấp phó theo quy định. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính (phường, xã) chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; Chủ động thí điểm thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo Chương trình số 27-CTr/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Đắk Lắk “về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố Buôn Ma Thuột.

         Từ năm 2021 đến năm 2030: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đề ra; Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính phường, xã; thôn, buôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định; Tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị theo quy định; Đánh giá một cách tổng quát các mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để đề ra giải pháp thực hiện tiếp theo.

           Với các nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện: Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (thực hiện trong năm 2018); Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ Thành phố; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiêm Chánh Thanh tra Thành phố (thực hiện trong năm 2019); Xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức đánh giá thực hiện mô hình bí thư phường, xã đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân phường, xã và bí thư phường, xã đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã để tiếp tục xem xét thực hiện đối với các đơn vị khác trên địa bàn thành phố (thực hiện năm 2018); Nghiên cứu, đánh giá báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh địa giới hành chính các phường, xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; Tiến hành khảo sát, xây dựng đề án sáp nhập các thôn, buôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.

            Trên cơ sở quy định của Tỉnh và Thành phố, các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc của cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cấp ủy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị (thực hiện từ năm 2018 và sau đại hội đảng ở mỗi cấp).

            Xây dựng đề án nâng cấp bộ phận một cửa của Thành phố thành Trung tâm dịch vụ hành chính công; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 (thực hiện từ năm 2018); Xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng thôn, buôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên (thực hiện năm 2018); Sơ kết mô hình tự quản và cộng đồng dân cư thôn, buôn, tổ dân phố. Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn (thực hiện khi có Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh); Thực hiện giảm số lượng đại biểu HĐND thành phố và phường, xã; giảm số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố; giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước; Thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho phường, xã. Khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã và thôn, buôn, tổ dân phố (thực hiện khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh).

            Xây dựng đề án giao Tổ trật tự đô thị phường, xã cho Công an phường, xã quản lý (thực hiện từ quý I năm 2019); Phối hợp với các cơ quan của tỉnh xây dựng đề án đô thị thông minh trình cấp tỉnh phê duyệt (xây dựng đề án năm 2019); Chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (thực hiện từ năm 2018).

            Với các nhóm giải pháp:

            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục; phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; chủ động và phối hợp đấu tranh kịp thời, có hiệu quả những luận điệu của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

           Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về việc không thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy các cơ quan khối Đảng, khối Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

            Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng Đề án đô thị thông minh trình cấp tỉnh phê duyệt; sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành.

            Có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Chủ động đề xuất với Tỉnh các chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

            Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên, khen thưởng kịp thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

             Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ trưởng tổ dân phố; phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận thôn, buôn, tổ dân phố (thực hiện theo Đề án số 04-ĐA/TU của Thành ủy và các quy định).

            Thành ủy Buôn Ma Thuột đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Thành ủy, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu; Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có chính sách hỗ trợ đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp; Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao. Lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

           Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, những người chịu tác động trực tiếp từ việc điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

          Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem văn bản chi tiết tại đây

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn