Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy và học trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột (03/09/2018)

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quản quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, nghien cứu khoa học và công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục, góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch số 139/KH – UBND ngày 24/08/2018 về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Trong công tác quản lý, điều hành: hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục và đào tạo; phấn đấu 100% các trường, trung tâm thực hiện quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 70% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giaá dục thực hiện qua mạng theo hình thức học tập kết hợp (blended learning). 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4. Phấn đấu 90% các trường, trung tâm GDNN – GDTT ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường, sử dụng sổ điểm điện tử đạt 100% ở các trường tiểu học và trung học cơ sở và hướng tới sử dụng học bạ điện tử theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Duy trì và phát triển các chức năng tra cứu thông tin về đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống các đề kiểm tra, giáo án điện tử, dữ liệu học tập, các văn bản quản lý, điều hành trên hệ thống website của ngành giáo dục và đào tạo.

Định hướng đến năm 2025: mức độ ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu 80% các cuộc tập huấn, sinh hoạt chuyên môn giữa cơ quan quản lý và các trường được thực hiện trên hệ thống tập huấn trực tuyến. Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống họp, tập huấn trực tuyến cấp thành phố; xây dựng mô hình dạy học, dự giờ, thao giảng trực tuyến trên mạng Internet ở các trường. 100% các trường kết nối Internet băng thông rộng nhằm phục vụ giảng dạy và học tập, nhất là khai thác dữ liệu phục vụ dạy học, tổ chức các chương trình thi trực tuyến trên mạng do Bộ GDĐT tổ chức, giáo viên thực hiện nhập điểm học sinh tra cứu điểm trên mạng. …Tăng cường phát triển hệ thống website của phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm GDNN – GDTT liên thông với website của Sở và thực hiện tốt một số chức năng khác theo Quy định tại Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT. Xây dựng hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp một cửa liên thông cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp điền và gửi các văn bản, biểu mẫu hồ sơ hành chính liên quan đến đối chiếu, in sao, điều chỉnh bằng cấp, chứng chỉ đến phòng GDĐT đạt mức độ 3 và một số dịch vụ trực tuyến đạt mức độ 4.

Nhiệm vụ và giải pháp:  triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống CNTT theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT và các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và đào tạo; ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án, thuê dịch vụ CNTT và xã hội hóa nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhân sự bằng trực tuyến, quản lý học sinh, xếp thời khóa biểu, tuyển sinh đầu cấp triển khai trên môi trường mạng ở tất cả các cấp học bằng phần mềm Smas. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ tỉnh đến địa phương từ tỉnh đến địa phương và toàn diện từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trường học trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử và liên thông toàn ngành: hệ thống họp, hội thảo, tập huấn chuyên môn qua mạng; bổ sung, cập nhập thẻ dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường sử dụng văn bản diện tử trong công tác thông tin, điều hành và tác nghiệp của ngành giáo dục và đào tạo. Hoàn thiện và thường xuyên cập nhập hệ thống co sở dữ liệu dùng chung thống nhất toàn ngành với đầu mối là Sở giáo dục và đào tạo, bao gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học, phần mềm kiểm tra, đánh giá tập trung qua mạng, phần mềm mô phỏng thí nghiệm, phần mềm đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các học liệu khác, phục vụ quản lý dạy học trong toàn ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học: Xây dựng và thường xuyên cập nhập kho học liệu sử dụng chung phục vụ giáo dục các cấp học toàn ngành, gồm: bài giảng e-Learning, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác. Xây dựng, triển khai và thường xuyên cập nhập hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra, đánh giá tập trung qua mạng phục vụ học sinh, giáo viên phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tăng cường tổ chức các tiết dạy, thao giảng có ứng dụng thiết bị dạy học hiện đại tại các trường có dự kiến đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Lộ trình thực hiện chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn 2018 – 2020: xây dựng cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo 100% các trường trực thuộc có trang thông tin điện tử và được kết nối với cổng thông tin điện tử của phòng GDĐT theo Thông tư 53/2012/TTBGDDT. Nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ giáo viên và học sinh, đảm bảo học sinh có thể ứng dụng tin học trong học tập, nghiên cứu khoa học, giáo viên các trường đạt chuẩn nghề nghiệp về trình độ tin học, định hướng theo chuẩn tin học quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020 có 30% giáo viên đạt chuẩn tin học theo các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Định hướng đến năm 2025: kết nối cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo tiến tới phát triển mô hình Thành phố thông minh, trường học thông minh. 100% các trường được triển khai phần mềm quản lý trường học lưu trữ dữ liệu thông tin quản lý học sinh, giáo viên tại trung tâm dữ liệu cơ sở của Sở GDĐT; 100% giáo viên đạt chuẩn tin học theo các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; 70% phụ huynh học sinh tương tác với nhà trường thông qua các phương tiện truyền thông điện tử như máy tính, thiết bị di động; 50% cacstrang thiết bị hỗ trợ CNTT trong giảng dạy, giáo viên giảng dạy chủ yếu bằng bài giảng điện tử, bài giảng e-Learning. Triển khai lớp học thông minh, lớp học tương tác, trường học thông minh tại các trường trọng điểm.

Hồng Thắm

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn