Thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, đảm bảo nền tài chính địa phương an toàn, bền vững (15/03/2018)

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tỉnh nhằm đảm bảo nền tài chính địa phương an toàn, bền vững. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách Nhà nước; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh,  góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch về thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 27/12/2017 của Thành ủy”thực hiện Chương trình số 12-Ctr/TU ngày 27/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể:

- Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm tăng bình quân 10%; trong đó: Thu thuế, phí và lệ phí năm sau so với năm trước tăng bình quân 15% và đến năm 2020 đạt 1.689 tỷ đồng.

- Chi ngân sách Nhà nước trên cơ sở thu cân đối ngân sách; xây dựng cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên.

Với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến biến chính sách, pháp luật thuế đến người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người nộp thuế và nhân dân; nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của công dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế; chống thất thoát, gian lận thuế; tập trung quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm tỷ trọng nợ đọng thuế. Phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương hợp lý, đảm bảo đúng quy định Luật ngân sách; phát huy tiềm năng, phát triển và khai thác nguồn thu ngân sách Thành phố; nâng cao năng lực, nắm tình hình, phân tích, dự báo số thu ngân sách Nhà nước đối với các nguồn thu mới phát sinh, các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, môi trường…

Tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công và ngân cao hiệu quả phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm an toàn và bền vững tài chính địa phương. Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế, thực hiện cải cách tiền lương; đẩy mạnh phân cấp khoán chi ngân sách cho các đơn vị, địa phương. Tăng cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước; rà soát các chính sách xã hội, an sinh xã hội để bảo đảm sử dụng ngân sách tập trung và có hiệu quả cao; đẩy mạnh thực hiện khoán chi và tiền tệ hoá, đưa vào thu nhập một số chính sách, chế độ theo tiêu chuẩn, định mức chi. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cải thiện hiệu quả đầu tư công, tập trung nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm, có sự tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, nông thôn và giải quyết các vấn đề phát triển của địa phương, tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ sự nghiệp công, tăng cường xã hội hóa các dịch vụ công và quản lý tài sản công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước và nợ công; Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp xây dựng dự toán thu ngân sách trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế và dự toán chi ngân sách theo mục tiêu, nhiệm vụ, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ và cam kết chi. Thực hiện thu chi trong phạm vi dự toán; vay nợ, giải ngân trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được cấp thẩm quyền quyết định ; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, chuyển nguồn. Không chuyển vốn vay, bảo lãnh chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách theo hướng phù hợp với khả năng thu và trả nợ, thống nhất quy trình, tập trung đầu mối và hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm soát cam kết chi. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước và nợ công.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Thanh tra, kiểm toán Nhà nước; kiến quyết thu hồi các khoản chi sai quy định nộp vào ngân sách Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm trong việc chậm trễ hoặc không thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán Nhà nước theo quy định. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính; nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước và nợ công một cách hiệu quả, bền vững.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn