Thành phố Buôn Ma Thuột, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính. (06/02/2019)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Buôn Ma Thuột

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã bám sát Kế hoạch của tỉnh, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính, từng bước đổi mới tổ chức phương thức hoạt động của bộ máy hành chính, tạo ra sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính qua các phần mềm quản lý văn bản, tiếp nhận và trả kết quả thiết thực, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân và tổ chức đến giao dịch.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, thuận tiện, nâng  cao kỹ năng hành chính, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ công chức hành chính,  lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột  đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt sát sao thông qua các văn bản chỉ đạo điều hành trong công tác cải cách hành chính. Năm 2018 chỉ số cải cách hành chính của Thành phố đạt 90,82%; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Thành phố Buôn Ma Thuột cũng  đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Thành phố, đảm bảo diện tích rộng, thoáng mát, bố trí phù hợp, tạo điểm nhấn, cảnh quan, môi trường hành chính lịch sự, gần gũi với tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, tại đây Thành phố cũng bố trí chỗ ngồi cho Đoàn Thanh niên tham gia hướng dẫn thủ tục cho người dân và nhân viên bưu điện để tiếp nhận và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Về đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có năng lực, trình độ, có kỹ năng giao tiếp hành chính, có tinh thần, trách nhiệm trong công tác và nhiệt tình hướng dẫn, giải thích cho công dân khi thực hiện giao dịch. Song song với đó, Thành phố cũng  nỗ lực trong cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đến thời điểm hiện tại cơ bản thời gian giải quyết các thủ tục giảm 25- 30 % so với quy định, nhưng đảm bảo chính xác, tạo thuận tiện và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển KT-XH trên địa bàn….

Trong năm 2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố là 87.176 hồ sơ, trong đó đã giải quyết  đúng hẹn 81.726 hồ sơ chiếm tỷ lệ 96,7%, các hồ sơ trễ hẹn đã thực hiện xin lỗi bằng văn bản, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, đăng tải văn bản xin lỗi lên cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định.

Công chức làm việc tại Bộ tiếp nhận và trả kết quả thành phố Buôn Ma Thuột

Trong cải cách bộ máy nhà nước ở địa phương, Thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu, đội ngũ theo hướng tinh, gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Năm 2018 tinh giản được 75 biên chế đồng thời cũng có nhiều bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá công sở… Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, UBND thành phố đã triển khai cho các phòng, ban đăng ký chữ ký số, duy trì sử dụng phần mềm quản lý văn bản Idesh, sử dụng mạng nội bộ và hệ thống thư điện tử được triển khai đồng bộ tại 100% các cơ quan hành chính…Cổng thông tin điện tử của Thành phố hoạt động hiệu quả, tập trung cung cấp thông tin, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp thuận thuận khai thác sử dụng. Việc cung cấp thông tin về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Thành phố góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ, thủ tục hành chính.

Những nỗ lực trong  cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đồng thời tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tuy đã được quan tâm  nhưng kết quả chưa cao. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố có thời điểm quá tải, chủ yếu là hồ sơ về đất đai . Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chưa cao, vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tăng cường chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính. Tường cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách công vụ công chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị gắn với cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề  án vị trí việc làm;  Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nhất là cán bộ công chức làm việc thuộc các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Ông Vũ Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột

Theo ông Vũ Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột: Để làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ làm công tác cải cách hành chính đồng thời gắn cải cách hành chính  với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, từ đó căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng năm. Qua đó, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo động lực cho nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

“Năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành, địa phương, trong đó chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2017 đạt 90,82% đứng thứ nhất toàn tỉnh. Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính,  lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương”

 

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn