Thanh tra (12/10/2016)

1. Ông Trương Văn Nổi

    Phó chánh Thanh tra

2. Ông Đỗ Tiến Chương

   Phó chánh thanh tra

* Ví trí và chức năng.

 

1. Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà  nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật.

2. Thanh tra thành phố có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh. 
 

* Nhiệm vụ và quyền hạn.

Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể:
 

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột phê duyệt.
 

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức xã, phường.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 

6. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân phường, xã.

7. Về thanh tra:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân phường, xã ; cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;
b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân phường, xã ; nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;
c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao;
d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.
8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân phường, xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo;
b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã ; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố;
c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố khi được giao;
d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;
đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.
9. Về phòng, chống tham nhũng:
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Uỷ ban nhân dân phường, xã và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố.
b) Phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm soát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;
c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
10. trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bô, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nai, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.
12. Tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố và Thanh tra tỉnh.
13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.
14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.
15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.
1. Thanh tra thành phố có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó chánh Thanh tra.
a) Chánh thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thành phố.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và sau khi thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.
b) Phó chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra thành phố và chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Việc bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức Phó chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố.
c) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó chánh Thanh tra thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Biên chế hành chính của Thanh tra thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng biên chế hành chính của thành phố được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.
Căn cứ vào quy định về định mức biên chế, khối lượng công việc và tính chất đặc thù, phức tạp của công việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí biên chế cho Thanh tra thành phố được đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn