Tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Để thực hiện có hiệu quả theo nội dung Công văn 6198/UBND-KGVX của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế, vừa qua UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Công văn số 2705/UBND-YT về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Công bố xã CưEbur và xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột thông báo danh sách các xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm: Xã CưEbur và xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc  về dân cư trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Nhằm thu thập thông tin về dân cư một cách chính sách, đầy đủ, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Qua đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và quản lý các thông tin về dân cư; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an thành phố với các phòng, ban, ngành trong UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện thu thập thông tin dân cư.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 6/8/2018, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành văn bản số 2610/UBND- LĐTBXH về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Trương Công Thái vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; tôn trọng lịch sử, giữ gìn các nét văn hóa đặc trưng để bảo tồn, tu bổ, cải tạo điều chỉnh để thích cứng với nhu cầu phát triển của xã hội.

Triển khai đề án tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Kế hoạch số 1457/KH-UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Đề án tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông tại đại bàn Tỉnh Đắk Lắk. UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản số 2309/UBND-VP nhằm triển khai Đề án tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông trên địa bàn.

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU về thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh Ủy Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Hội nghị TW 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU về thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh Ủy Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Hội nghị TW 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

Quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt theo Quyết định số 635/QĐ-UBND.

Niêm yết, công khai các thủ tục hành chính và Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính.

Ngày 27/6/2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Công văn số 2166/UBND-VP về việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính.

Công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Thông báo số 340/TB- UBND về việc công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạc số 107 về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018”.

Hướng dẫn, quản lý nuôi trồng thủy sản bền vững

Ngày 14/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Lưu Văn Khôi đã ký ban hành văn bản số 1997/UBND-KT về việc hướng dẫn, quản lý nuôi trồng thủy sản bền vững.

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Triển khai công tác trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Thực hiện Công văn số 29/PCTT ngày 29-5-2018, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố phối hợp với các phòng, ban, chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước đối với trẻ em trong mùa mưa lũ.

Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình năm 2018

Để đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, đồng thời tích cực hưởng ứng chiến dịch truyền thông vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình năm 2018 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND xã, phường thực hiện các nội dung trọng tâm

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Thực hiện Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban ,ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch và Luật Tiếp cận thông tin sớm đi vào cuộc sống của người dân, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, không để bệnh phát triển, lây lan trên diện rộng, đặc biệt thành phố đang bắt đầu vào đầu mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh sản, UBND thành phố Buôn Ma Thuột giao cho các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc trọng tâm

Sau ngày 15/6/2018, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức buổi công bố Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019.

Triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng lợn được giống và thụ tinh nhân tạo lợn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong chăn nuôi lợn của nông dân, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Chăn nuôi theo hướng bền vững - hiệu quả - nâng cao giá trị gia tăng. UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018.

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhằm tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phố Buôn Ma Thuột: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2018

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 38/BATGT-VP ngày 12/4/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Buôn Ma Thuột Trương Công Thái vừa ký ban hành văn bản gửi Công an thành phố, Phòng quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh – truyền hình, UBND các phường, xã và Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị Thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018.

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII)  và các nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và các nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy

Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Thành ủy Buôn Ma Thuột và Kế hoạch số 1358/UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/4/2018 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

“Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, đó là Chủ đề của Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 mà UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa mới ban hành

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện các Đề án chống thất thu ngân sách Nhà nước  năm 2018 trên địa bàn.

Trưởng Ban chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước thành phố Buôn Ma Thuột vừa có văn bản đề nghị Chi cục thuế thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố Buôn Ma Thuột vừa có Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018.

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 02/4/2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

Nhằm phát huy vai trò chủ động của Thành phố trong tiến trình hội nhập, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế của Thành phố Buôn Ma Thuột đến với cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Ngày 26/3/2018 UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2018 – 2020

Đây là Kế hoạch vừa được UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Đối tượng và phạm vi là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ; người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên phạm vi toàn thành phố.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018: Hãy tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21giờ 30 phút ngày 24.3.2018.

Thực hiện Công văn số 524/SCT-QLNL ngày 08/3/2018 của Sở Công thương về việc phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 272/SCT-QLNL, ngày 08/3/3018 của Sở Công thương về việc phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường xã tổ chức các hoạt động cụ thể

Loại trừ sốt rét trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND Thành phố Buôn Ma Thuột do Phó chủ tịch Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành về loại trừ sốt rét trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, khống chế tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000 dân, không có trường hợp tử vong do sốt rét, tiến tới loại bệnh sốt rét trên địa bàn Thành phố năm 2018 và định hướng đến năm 2030.

Tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột - Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã về tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018.

Thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, đảm bảo nền tài chính địa phương an toàn, bền vững

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tỉnh nhằm đảm bảo nền tài chính địa phương an toàn, bền vững. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách Nhà nước; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Năm 2017 bệnh Dại đã xảy ra ở một số huyện trong tỉnh Đắk Lắk. Số người bị chó cắn phải đi tiêm phòng vắc xin dại trong năm là 591 người, trong đó có 4 người tử vong vì bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng Dại triệt để, do nhận thức về sự nguy hiểm cũng như áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh Dại chưa được người dân quan tâm đúng mức.

Triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Tuyên truyền về công tác đôn đốc thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-CT ngày 01/3/2018 của Ban chỉ đạo 1089/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền về công tác đôn đốc thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách năm 2018 , UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Công văn số 706/UBND-VP ngày 8/3/2018 về tuyên truyền về công tác đôn đốc thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Phòng, chống Dịch bệnh động vật thủy sản năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

“100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình vệ sinh thú y”. Đó là một trong những nội dung thực hiện tại Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2018 mà UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa mới ban hành.

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ

Ngày 26/2/2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 27/12/2017 của Thành uỷ Buôn Ma Thuột thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (21/2/2018), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 573/UBND-LĐTBXH, ngày 13/02/2018 về việc tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, theo Công văn chỉ đạo số 477/UBND-KGVX ngày 18/01/2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk.

Thành phố Buôn Ma Thuột, chuẩn bị chu đáo Lễ giao nhận quân năm 2018

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường đến thành phố trong việc quản lý công dân trung tuyển ở địa phương và tham gia dự Lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Tăng cường phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Trưởng công an Thành phố và Chủ tịch UBND các phường xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018-2020.

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Thành phố nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi, sinh sống an toàn cho trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn